Кодекс етики та професійної відповідальності поведінкових аналітиків

1.0 ВІДПОВІДАЛЬНІ ДІЇ ПОВЕДІНКОВОГО АНАЛІТИКА

Поведінкові аналітики завжди дотримуються високих стандартів професійної поведінки.
1.01 НАУКОВА ОСНОВАПри наданні професійних послуг, проведенні наукових досліджень, а також за участі в інших заходах фахового і наукового змісту поведінкові аналітики використовують знання, засновані на даних аналізу поведінки та інших наукових даних.
1.02 МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇa) Всі поведінкові аналітики надають послуги, проводять навчання, наукові дослідження, залишаючись в рамках своєї компетенції, визначеної їх освітою, тренінгами та досвідом, отриманим в ході супервізій.b) Поведінкові аналітики надають послуги та навчання, а також проводять дослідження в нових для них сферах (включаючи роботу з новими клієнтами, використання нових методів) тільки після отримання відповідного навчання, тренінгів, супервізії й/або отримання консультації спеціалістів, компетентних у належному виді діяльності.
1.03 ПІДТРИМАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОКПоведінкові аналітики підтримують свої професійні та наукові знання і навички на рівні, відповідному поточному розвитку науки та практики аналізу поведінки, регулярно вивчаючи належну літературу, беручи участь в конференціях, відвідуючи семінари, тренінги, майстер-класи та інші заходи, спрямовані на підтримання відповідного професійного рівня.
1.04 ДОБРОСОВІСНІСТЬa) Поведінкові аналітики уникають ситуацій, в яких їх поведінка може спонукати оточуючих до шахрайських, незаконних або неетичних дій.b) Поведінкові аналітики дотримуються взятих зобов'язань, а також визначених контрактом професійних обов'язків і утримуються від зобов'язань, які вони не можуть виконати.c) Дії поведінкових аналітиків завжди відповідають етичним і правовим нормам тієї соціальної та професійної спільноти, членами якої вони є.d) Якщо спеціаліст опиняється в ситуації, коли його дії згідно з даними рекомендаціями можуть суперечити закону або політиці організації, до якої він належить, спеціаліст попереджає, що буде дотримуватися вимог етики та докладає всіх можливих зусиль для врегулювання ймовірного конфлікту.
1.05 ПРОФЕСІЙНІ ТА НАУКОВІ ЗВ'ЯЗКИa) Поведінкові аналітики надають послуги у сфері аналізу поведінки тільки в контексті чітко визначених наукових або професійних стосунків.b) При наданні професійних послуг поведінковий аналітик використовує мовні звороти, цілковито зрозумілі набувачу послуг, що відповідає концептуальній обґрунтованості поведінкового аналізу як наукової дисципліни. До початку роботи спеціаліст надає всю необхідну інформацію про суть послуг, а після завершення роботи – дані про результати, а також висновки та підсумки.c) Якщо особливості віку, статі, гендерної ідентичності, раси, національного походження, релігійних переконань, сексуальної орієнтації, мови, стану здоров'я чи соціально-економічного статусу конкретних осіб чи групи осіб значно впливають на роботу поведінкового аналітика, він проходить навчання (тренінг, стажування) або отримує консультацію і/або супервізію, необхідну для набуття компетентності в наданні послуг цим особам або групам, або ж перенаправляє цих осіб іншим спеціалістам.d) У своїй трудовій діяльності спеціаліст не допускає дискримінації відносно окремих людей чи груп залежно від їх віку, статі, гендерної ідентичності, раси, національного походження, релігійних переконань, сексуальної орієнтації, мови, особливостей здоров'я, обмежень в можливостях, соціально-економічного статусу чи з будь-яких інших незаконних підстав.e) Поведінкові аналітики свідомо не беруть участі в діяльності, яка спричиняє неспокій або принижує осіб, з якими вони взаємодіють у своїй роботі, у зв'язку з їх віком, статтю, гендером, расою, національним походженням, релігійними переконаннями, сексуальною орієнтацією, станом здоров'я, мовою або соціально-економічним статусом цих осіб в рамках законодавства.f) Поведінкові аналітики усвідомлюють, що їх особисті проблеми та конфлікти можуть впливати на ефективність їх роботи. Поведінкові аналітики утримуються від надання послуг, якщо їх особисті обставини можуть заважати наданню послуг на максимально можливому для них рівні.
1.06 МНОЖИННІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВa) Поведінкові аналітики уникають множинних взаємовідносин у зв'язку з їх потенційним ризиком.b) Поведінкові аналітики завжди враховують потенційний ризик множинних взаємовідносин. Якщо спеціаліст виявляє, що через деякі непередбачувані обставини він виявився втягнутим в множинні стосунки, він знаходить спосіб припинити їх.c) Поведінкові аналітики усвідомлюють весь потенційний ризик множинних взаємовідносин та інформують про це клієнтів, супервізорів, кураторів та роботодавців.d) Поведінкові аналітики не обмінюються подарунками з клієнтами, тому що це може призвести до виникнення множинних взаємовідносин.
1.07 ЕКСПЛУАТАЦІЯa) Поведінкові аналітики не експлуатують осіб, для яких вони знаходяться в позиції супервізора, куратора, роботодавця, керівника чи іншій очільній позиції (студентів, підлеглих, співробітників, спеціалістів, що працюють під супервізією, учасників експерименту, клієнтів).b) Поведінкові аналітики не вступають в сексуальні відносини з клієнтами, студентами чи особами, які отримують в них супервізію або консультації, тому що подібні стосунки можуть впливати на професійну думку спеціаліста або стають експлуататорськими.c) Поведінкові аналітики утримуються від сексуальних відносин з клієнтами, студентами або особами, які отримують супервізію або консультації, протягом як мінімум двох років після формального закінчення професійних стосунків.d) Поведінкові аналітики не надають своїх послуг по бартеру, за винятком випадків, коли це показано в договорі (письмово) і (1) робиться на прохання клієнта, (2) є звичаєм на території, де надаються послуги, (3) відносини ясні та ціни співрозмірні вартості аналогічних послуг.

2.0 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКОВОГО АНАЛІТИКА ПЕРЕД КЛІЄНТАМИ

a) Поведінкові аналітики зобов'язані діяти в інтересах свого клієнта.
b) Термін «клієнт», використовуваний тут в широкому сенсі, застосовний до всіх осіб, яким поведінкові аналітики надають послуги, буде це фізична особа (набувач послуги), батьки, опікун чи інший законний представник набувача послуги, представник психіатричної клініки, громадська або приватна організація, фірма чи корпорація.

2.01 ПРИЙМАННЯ КЛІЄНТІВ
Поведінкові аналітики співпрацюють як з клієнтами тільки з тими юридичними і фізичними особами, котрі потребують послуг, що відповідають освіті спеціаліста, його досвіду, пройденим тренінгам, доступним ресурсам політиці організації, в якій працює спеціаліст. В протилежному випадку спеціалісти повинні працювати під супервізією або з консультативним супроводом поведінкового аналітика, компетенція якого дає змогу надавати такі послуги.

2.02 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поведінкові аналітики несуть відповідальність перед усіма сторонами, що беруть участь в процесі надання професійних послуг. Коли до процесу надання послуг залучені кілька сторін, між ними від самого початку діяльності має бути встановлена ієрархія і вони повинні бути оповіщені про це. Спеціаліст виясняє, хто є остаточним набувачем послуги і взаємодіє з остаточним набувачем послуги або його законним представником.

2.03 КОНСУЛЬТАЦІЯ
a) Поведінкові аналітики надають необхідні консультації й рекомендації, виходячи головним чином з інтересів своїх клієнтів, за наявності належної згоди та з урахуванням інших відповідних чинників, в тому числі діючого законодавства та договірних зобов'язань.
b) Коли це необхідно й доречно з професійної точки зору, поведінкові аналітики співпрацюють з іншими спеціалістами згідно з філософськими підставами та принципами прикладного аналізу поведінки, з тим, щоб надана клієнту допомога була максимально доречною та ефективною.

2.04 УЧАСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ
a) Коли поведінкові аналітики дають згоду на надання послуг фізичній або юридичній особі на запит третьої особи, їм необхідно уточнити, наскільки це обґрунтовано, з'ясувати природу взаємовідносин з кожною зі сторін і врахувати всі можливі джерела конфліктних ситуацій. Важливо з'ясувати, які саме обов'язки буде виконувати спеціаліст ( буде працювати як спеціаліст, що здійснює поведінкове втручання, як консультант з організації процесу чи як зовнішній експерт), а також яке можливе застосування надаваних послуг або отриманої інформації, і чи існують додаткові обмеження конфіденційності.
b) Якщо існує можливий ризик того, що у зв'язку з участю третьої сторони роль поведінкового аналітика стане суперечливою, спеціалісти з'ясовують природу і характер своєї відповідальності, а також стежать за тим, щоб усі учасники терапевтичного процесу були відповідним чином поінформовані про те, що відбувається і врегулюють ситуацію згідно з рекомендаціями цього Кодексу.
c) У випадку, коли планується надання послуг неповнолітньому або особі, чиї інтереси захищає держава, спеціалісти мають переконатися, що батьки або законні представники інтересів кінцевого набувача послуг поінформовані про характер послуг, їх обсяг, а також про їх право на отримання повної інформації (звітів і записів даних) про здійснену роботу.
d) Поведінкові аналітики турбуються насамперед про свого клієнта. Якщо третя сторона висуває вимоги, які су- перечать рекомендаціям спеціалістів, спеціалісти вирішують такого роду конфлікти, враховуючи в першу чергу інтереси клієнта. Якщо вищезгаданий конфлікт не може бути вирішений, надання послуг від поведінкового аналітика може бути припинене.

2.05 ПРАВА І ПРИВІЛЕЇ КЛІЄНТІВ
a) Права клієнта понад усе і поведінкові аналітики підтримують законні права і привілеї клієнта.
b) На запит клієнта, йому мають бути надані документи, що правдиво й точно показують професійну компетенцію спеціаліста і його право вести відповідну професійну діяльність.
c) Дозвіл на електронний запис клінічних співбесід і терапевтичних сесій надається клієнтами та належним персоналом у всіх випадках. Згода на використання з різною метою має бути отримана в конкретній формі для кожної ситуації окремо.
d) Клієнти мають бути поінформовані про свої права і процедури оскарження професійних дій спеціаліста на адресу його роботодавця, відповідні інстанції та сертифікаційну комісію ВАСВ*.
e) Поведінкові аналітики співпрацюють з правоохоронними органами у випадку необхідності перевірки будь-якої кримінальної інформації.

2.06 ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
a) Поведінкові аналітики зобов'язані захищати конфіденційність інформації вживати розумних заходів застороги, спрямованих на дотримання конфіденційності інформації про тих, з ким вони працюють або кого консультують, визнаючи, що конфіденційність може визначатися законом, внутрішніми правилами організації, а також правилами професійних та наукових відносин.
b) Поведінкові аналітики обговорюють правила збереження конфіденційності на початку стосунків і потім щоразу, коли в цьому виникає необхідність.
c) Щоб мінімізувати вторгнення в приватне життя клієнта, спеціалісти включають у звіти та описи тільки ті дані, котрі відповідають поставленим цілям, і передають інформацію у вигляді письмових або усних звітів, висновків та інших документів.
d) Поведінкові аналітики обговорюють конфіденційну інформацію, отриману в ході клінічних досліджень або консультацій, оцінюють дані про клієнтів, студентів, учасників досліджень, особам, що проходять супервізію, тільки з відповідною науковою чи професійною метою і тільки з особами, що мають безпосереднє відношення до цих питань і також зв'язаними зобов'язаннями конфіденційності.
e) Поведінкові аналітики уникають створення ситуацій, а також участі в ситуаціях, внаслідок яких будь-яка інформація, що потенційно дозволяє ідентифікувати клієнта або супервізованого спеціаліста (письмові тексти, фотографії, відеозаписи), може бути поширена в соціальних мережах.

2.07 ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
a) При веденні записів, їх зберіганні, обмеженні доступу до інформації, передачі або знищенні інформації, поведінкові аналітики забезпечують необхідний рівень конфіденційності, незалежно від того, надана інформація в письмовій, електронній чи іншій формі.
b) Спеціалісти зберігають і знищують записи згідно з чинним законодавством або нормами права і корпоративною політикою, і таким чином, який забезпечує відповідність вимогам цього Кодексу.

2.08 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
a) Поведінкові аналітики ніколи не розкривають конфіденційну інформацію без згоди клієнта, за винятком тих випадків, коли це обумовлено законом, або може бути дозволено законом для досягнення правомірної мети, такої як: (1) забезпечення надання професійних послуг клієнту, (2) отримання відповідної професійної консультації,
b) захист клієнта або інших осіб від небезпеки або шкідливого впливу, або ж (4) отримання оплати за послуги в тому випадку, коли розкриття інформації зведене до мінімуму, необхідного для досягнення мети. Поведінкові аналітики усвідомлюють в тім, що випадки розкриття конфіденційної інформації повинні бути обговорені перед початком взаємовідносин, а також в ході роботи.

2.09 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВТРУЧАННЯ/ЛІКУВАННЯ
a) Клієнти мають право на ефективне втручання (тобто на втручання, в основі якого лежать науково доведені методи, опубліковані в дослідницькій і професійній літературі, адаптовані для потреб даного клієнта). Поведінкові аналітики зобов'язані інформувати клієнта і рекомендувати йому науково обґрунтовані методи процедури, для яких підтверджені як короткочасні, так і довготермінові вигоди клієнта і суспільства в цілому.
b) Поведінкові аналітики відповідальні за те, що втручання проводиться в необхідному обсязі й з належним рівнем якості, а також за те, що втручання дозволяє досягти поставлених цілей в зміні поведінки.
c) В тих випадках, коли існує більше ніж одне науково обґрунтоване втручання, при виборі виду втручання можуть бути враховані додаткові фактори, включаючи (але не обмежуючись) такі, як, наприклад, ефективність і рентабельність, ризики та побічні ефекти від втручання, уподобання клієнта, а також компетенція і досвід практикуючого спеціаліста.
d) Поведінкові аналітики вивчають і оцінюють вплив інших видів втручання, про які вони обізнані, можливий вплив цих втручань на цілі поведінкового втручання, а також, наскільки це можливо, їх потенційний вплив на досягнення цілей поведінкового плану.

2.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
a) Поведінкові аналітики належним чином документують результати своєї професійної діяльності з метою полегшення подальшого надання послуг ними та іншими спеціалістами, забезпечення звітності, а також відповідності іншим вимогам організації або закону.
b) Спеціалістам в сфері прикладного аналізу поведінки слід оформляти свою діяльність документально в такому порядку і з такою якістю, котрі відповідають вимогам закону і практики.

2.11 ЗАПИСИ ТА ДАНІ
a) Поведінкові аналітики створюють, підтримують, поширюють, зберігають, утримують і видаляють записи та дані, віднесені до їх досліджень, практики та іншої діяльності згідно з чинним законодавством, нормами та правилами, а також відповідно до вимог цього Кодексу таким чином, котрий дозволяє прийняти дії стосовно передачі нагляду за наданими послугами в будь-який момент часу.
b) Поведінкові аналітики зобов'язані зберігати записи та дані протягом щонайменше семи (7) років, якщо інше не передбачене вимогами чинного законодавства.

2.12 КОНТРАКТИ, ГОНОРАРИ ТА ФІНАНСОВІ ДОМОВЛЕНОСТІ
a) До початку реалізації послуг поведінкові аналітики мають переконатися в тому, що надання послуг буде здійснюватися згідно з діючим і підписаним контрактом, який описує обов'язки всіх сторін, обсяг, в якому будуть надаватися поведінкові послуги, і зобов'язання поведінкового аналітика згідно з даним Кодексом.
b) Щонайраніше, як це тільки можливо в професійних та наукових взаємовідносинах, поведінкові аналітики та клієнт досягають згоди стосовно грошової винагороди порядку оплати послуг.
c) Практика отримання винагороди для поведінкових аналітиків відповідає закону, поведінкові аналітики не спотворюють даних про вартість власних послуг. Якщо обсяг наданих послуг може бути обмежений у зв'язку з обмеженням фінансування, це обговорюється з клієнтом заздалегідь, наскільки це можливо.
d) Коли обставини, пов'язані з оплатою послуг, змінюються, фінансова відповідальність і її обмеження мають бути переглянуті спільно з клієнтом.

2.13 ТОЧНІСТЬ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
Поведінкові аналітики точно описують характер надаваних послуг, тарифи та розмір виплат, ідентичність постачальника послуг, відповідні даній практиці результати та додаткову необхідну інформацію.

2.14 ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ І ПЛАТЕЖІ
Поведінкові аналітики не повинні приймати або надавати гроші, подарунки чи інші види винагород в разі перенаправлення клієнта іншому спеціалісту. Перенаправлення повинно включати можливість звернутися до кількох спеціалістів і має бути виконане на основі об'єктивного визначення потреб клієнта й згідно з рівнем компетенції та професійних навичок спеціаліста, до якого клієнт перенаправлений. При перенаправленні або прийманні перенаправленого клієнта, клієнту повинні бути надані дані про взаємовідносини між двома сторонами.

2.15 ПЕРЕРИВАННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ПОСЛУГ
a) Поведінкові аналітики діють в інтересах клієнта або спеціаліста, що проходить супервізію, і запобігають перериванню або припиненню послуг в тому випадку, якщо їх продовження необхідне.
b) Поведінкові аналітики вдаються до відповідних і своєчасних спроб для продовження надання послуг в сфері прикладного аналізу поведінки у випадку непередбачуваних перешкод (наприклад, хвороба, інвалідність, відсутність, переїзд, складності з фінансуванням послуг, стихійне лихо).
c) Вступаючи в трудові або договірні стосунки, поведінкові аналітики забезпечують належне і відповідне вирішення питання відповідальності за надання послуг клієнту у випадку, якщо трудові або договірні стосунки припиняться, приділяючи першорядну увагу добробут остаточного набувача послуг.
d) Припинення послуг може настати тільки після того, як були здійснені спроби переведення клієнта до іншого спеціаліста. Поведінкові аналітики припиняють професійні взаємовідносини своєчасно, коли клієнт: (1) більше не потребує послуг; (2) послуги завдають клієнту збитків, або (4) коли клієнт просить припинити послуги. (див. також 4.11 Завершення програми, призначеної для зміни поведінки та надання послуг в сфері прикладного аналізу поведінки).
e) Поведінкові аналітики не відмовляються від своїх клієнтів і спеціалістів, що працюють під їх супервізією або кураторством. Перш ніж припинити надання послуг, поведінкові аналітики: обговорюють з клієнтом його потреби і його точку зору; надають послуги належним чином до моменту припинення надання послуг; за необхідності пропонують альтернативних постачальників послуг; якщо це необхідно клієнту негайно, за згодою клієнта здійснюють додаткові необхідні кроки для своєчасної передачі відповідальності іншому постачальнику послуг.

3.0 ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ

Поведінкові аналітики проводять оцінку поведінки згідно з цілями поточного дослідження.

3.01 ОЦІНКА У СФЕРІ ПОВЕДІНКОВОГО АНАЛІЗУ
a) Поведінкові аналітики проводять необхідні дослідження та оцінку до надання рекомендацій або розробки програм зміни поведінки. Використовувані техніки оцінки визначаються потребами клієнта і його згодою, параметрами довкілля та іншими контекстуальними факторами. Коли поведінкові аналітики розробляють план корекції поведінки, вони зобов'язані перш за все провести функціональну оцінку поведінки.
b) Поведінкові аналітики зобов'язані збирати дані та показувати їх в графіках, згідно з прийнятими в професійному товаристві правилами, і таким способом, який дозволяє приймати рішення і надавати рекомендації відносно розробки програм для зміни поведінки.

3.02 МЕДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Поведінкові аналітики рекомендують звернутися за медичною консультацією в тому випадку, коли, за їх передбаченням, на досліджувану поведінку справляють значний вплив медичні або біологічні причини.

3.03 ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ У СФЕРІ ПОВЕДІНКОВОГО АНАЛІЗУ
a) До початку проведення оцінки поведінкові аналітики мусять пояснити клієнту, які процедури будуть використовуватися, хто в них братиме участь, і як будуть використані результати оцінки.
b) Поведінкові аналітики зобов'язані отримати письмову згоду клієнта на проведення процедури оцінки до її початку.

3.04 ПОЯСНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ
Поведінкові аналітики описують результати оцінки, використовуючи мовні звороти й такі засоби графічного відображення даних, котрі будуть зрозумілі клієнту.

3.05 ЗГОДА НА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КЛІЄНТА
Поведінкові аналітики отримують письмову згоду клієнта на отримання або розкриття даних для (або з) інших джерел з метою проведення оцінки.

4.0 ПОВЕДІНКОВІ АНАЛІТИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА, ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ

Поведінкові аналітики відповідальні за всі аспекти програми, призначеної для зміни поведінки, починаючи від її теоретичного обґрунтування, потім виконання програми і її наступного припинення.

4.01 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
Поведінкові аналітики розробляють програми, теоретичним обґрунтуванням яких є принципи та концепції прикладного аналізу поведінки.

4.02 УЧАСТЬ КЛІЄНТІВ У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМИ І ЇХ ЗГОДА
Поведінкові аналітики залучають клієнтів до планування програми та отримують їх згоду на реалізацію програми зміни поведінки.

4.03 ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ
a) Поведінкові аналітики при складанні програми повинні враховувати види поведінки, властиві даному клієнту, умови навколишнього середовища, в яких він перебуває, а також результати оцінки й цілі, індивідуальні для даного клієнта.
b) Плагіат неприпустимий. Поведінкові аналітики не використовують програми інших фахівців.

4.04 УЗГОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ
Поведінкові аналітики отримують письмову згоду клієнта перед здійсненням програми, призначеної для зміни поведінки або перед внесенням в роботу значних змін (наприклад, зміни цілей програми або початком застосування нових процедур).

4.05 ОПИС ЦІЛЕЙ ПРОГРАМИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ
Попередньо узгоджені цілі програми поведінкові аналітики передають клієнту в письмовому вигляді. В міру можливості повинна проводитися оцінка переваг і ризику процедур, використовуваних для досягнення поставлених в програмі цілей. Опис цілей програми та способів їх досягнення – неперервний процес, котрий завжди супутній взаємовідносинам клієнт-спеціаліст.

4.06 ОПИС УМОВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Поведінкові аналітики описують клієнту умови навколишнього середовища, котрі необхідні, щоб програма зміни поведінки була ефективною.

4.07 УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, КОТРІ ЗАВАЖАЮТЬ ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ
a) Якщо умови навколишнього середовища заважають успішній реалізації програми зміни поведінки, поведінкові аналітики рекомендують звернутися за допомогою до спеціалістів іншого профілю (наприклад, отримати консультацію, пройти обстеження чи лікування).
b) Якщо умови навколишнього середовища стають на заваді реалізації програми зміни поведінки, спеціалісти шукають способи усунення цих обмежень або в письмовій формі повідомляють про існування цих обмежень і про обставини, які заважають їх усуненню.

4.08 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУР ПОКАРАННЯ
a) Поведінкові аналітики рекомендують надавати перевагу процедурам підкріплення завжди, коли це можливо.
b) Якщо застосування процедур покарання необхідне, спеціалісти завжди включають до програми процедури підкріплення альтернативної поведінки.
c) Перед виконанням процедур, заснованих на принципах покарання, поведінкові аналітики мають переконатися в тому, що були реалізовані всі можливості роботи з використанням процедур підкріплення, а небезпека присутньої поведінки обумовлює необхідність негайного використання аверсивних процедур.
d) Поведінкові аналітики мають переконатися, що використання аверсивних процедур супроводжується відповідним рівнем тренінгу персоналу, супервізіями та консультаціями. Ефективність аверсивних процедур оцінюється в режимі реального часу; якщо виникають сумніви в ефективності втручання, до нього вносяться відповідні зміни. План втручання повинен включати опис процесу завершення аверсивних процедур, коли необхідність в їх використанні припиняється.

4.09 НАЙМЕНШ ОБМЕЖУЮЧІ ПРОЦЕДУРИ
Обираючи процедури, котрі будуть включені в програму, поведінкові аналітики завжди оцінюють, наскільки обмежуючою виявляється кожна з них, і обирають поміж ефективних процедур найменш обмежуючу.

4.10 ВІДМОВА ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ ПРЕДМЕТІВ У ЯКОСТІ ПІДКРІПЛЕННЯ
Поведінкові аналітики прагнуть до того, щоб мінімізувати використання у своїй роботі потенційних підкріплень, здатних завдати шкоду здоров'ю і розвитку клієнта, а також таких потенційних підкріплень, котрі вимагають додаткових мотиваційних зусиль для того, щоб їх використання було ефективним.

4.11 ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ, І НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПРИКЛАДНОГО АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ
Поведінкові аналітики встановлюють ясні та об'єктивні (тобто, вимірювані) критерії припинення роботи за програмою, а потім описують її клієнту (див. також пункт 2.15. «Переривання або припинення послуг»). Поведінкові аналітики закінчують роботу з клієнтом, коли попередньо встановлені критерії завершення роботи були досягнуті, так само як і узгоджені цілі (див. також пункт 2.15.«Переривання або припинення послуг»).

5.0 ПОВЕДІНКОВИЙ АНАЛІТИК ЯК СУПЕРВІЗОР**

Коли поведінковий аналітик виступає в ролі супервізора, він повністю відповідає за всі аспекти цього процесу (див. також 1.06. «Множинні взаємовідносини та конфлікт інтересів», 1.07 «Експлуатація», 2.06 «Збереження конфіденційності», 2.15. «Переривання або припинення послуг», 8.04 «Заяви інших осіб», 9.02 «Характеристики добросовісного дослідження», 10.05 «Дотримання правил ВАСВ стосовно стандартів супервізії та навчальних програм»).

5.01 КОМПЕТЕНЦІЯ СУПЕРВІЗОРА
Поведінковий аналітик проводить супервізії тільки в межах власної компетенції.

5.02 ОБСЯГ РОБІТ, ВИКОНУВАНИХ СУПЕРВІЗОРОМ
При визначенні обсягу надаваної супервізії, поведінковий аналітик має враховувати своє навантаження і надавати таку кількість годин супервізії, яку може провести з належною ефективністю.

5.03 ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
a) Поведінкові аналітики передають особам, що проходять супервізію, тільки такі повноваження, в рамках яких можна бути переконаним в компетентності спеціалістів, надійності їх дій, дотримання спеціалістами норм етики й безпеки.
b) Якщо особи, котрі проходять супервізію, не володіють достатнім рівнем навичок, щоб виконати доручені обов'язки компетентно, діючи безпечно і дотримуючись норм етики, поведінковий аналітик повинен створити умови для розвитку відповідних навичок та досягнення спеціалістом необхідного рівня компетентності.

5.04 ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СУПЕРВІЗІЇ ТА ТРЕНІНГУ
Поведінкові аналітики повинні переконатися, що здійснювані ними супервізії та тренінги відбуваються в контексті прикладного аналізу поведінки, є ефективними, відповідають вимогам етики, а також умовам сертифікації й ліцензування спеціаліста та іншим заявленим цілям.

5.05 ОПИС УМОВ СУПЕРВІЗІЇ
Поведінкові аналітики надають ясне визначення цілей, вимог, критеріїв успіху супервізії в письмовій формі до початку роботи.

5.06 НАДАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ (ВІДГУКУ) ОСОБАМ, ЩО ПРОХОДЯТЬ СУПЕРВІЗІЮ
a) Поведінкові аналітики організують систему надання зворотного зв'язку (відгуків) і підкріплення таким способом, котрий найліпшим чином сприяє професійному зростанню особи, що проходить супервізію.
b) Поведінкові аналітики належним чином документують і на постійній основі своєчасно надають особам, що проходять супервізію, зворотний зв'язок (відгук) про їх професійну діяльність (див. також 10.05 «Дотримання правил ВАСВ стосовно стандартів супервізії та навчальних програм»).

5.07 ОЦІНКА ВПЛИВУ СУПЕРВІЗІЇ
Поведінкові аналітики розробляють системи оцінки, що дозволяють в режимі реального часу визначати ефективність їх власної роботи з надання супервізій.

6.0 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКОВИХ АНАЛІТИКІВ ПЕРЕД ПРИКЛАДНИМ АНАЛІЗОМ ПОВЕДІНКИ ЯК ПРОФЕСІЄЮ

Поведінкові аналітики мають зобов'язання перед прикладним аналізом поведінки як наукою і як сферою професійної діяльності.

6.01 УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ
a) Найперше від усіх інших галузей наукового знання та інших професій, поведінкові аналітики використовують у своїй роботі та радять цінності, етичні принципи та методи прикладного аналізу поведінки.
b) Поведінкові аналітики зобов'язані брати участь в професійних і наукових заходах і організаціях.

6.02 ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ
Поведінкові аналітики сприяють поширенню знань про прикладний аналіз поведінки для широкої публіки, там, де це можливо, виступаючи з презентаціями, лекціями, беручи участь в обговореннях та інших публічних подіях.

7.0 ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКОВОГО АНАЛІТИКА ПЕРЕД КОЛЕГАМИ

Поведінкові аналітики працюють з колегами – спеціалістами у сфері прикладного аналізу поведінки, а також зі спеціалістами суміжних професій, і усвідомлюють ці етичні вимоги за будь-якої ситуації (див. також 10.0 «Відповідальність поведінкових аналітиків перед ВАСВ»).

7.01 ПІДТРИМАННЯ І ПОШИРЕННЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ
Поведінкові аналітики підтримують і поширюють етичні принципи й культуру у власному професійному середовищі та привертають увагу навколишніх до цих принципів і даного Кодексу.

7.02 ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ІНШИМИ ТА ЗАГРОЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ
a) Якщо поведінкові аналітики переконані, що, можливо, відбувається порушення закону або етики, вони зобов'язані насамперед визначити, чи існує потенційна загроза заподіяння шкоди, загроза порушення закону, умов обов'язкової звітності, а також, чи намагаються агенція, організація або інші компетентні органи розв'язувати проблему.
b) Якщо законні права клієнта були порушені, або існує потенційна загроза їх порушення, поведінкові аналітики мусять вдатися до необхідних кроків для захисту клієнта, включаючи (але не обмежуючись) звернення до належних відомств, діючи згідно з правилами організації, консультуючись з компетентними спеціалістами та документуючи всі зусилля, докладені задля вирішення ситуації, що виникла.
c) Якщо неформальне рішення видається прийнятним, і воно не порушує право на конфіденційність, поведінкові аналітики повинні спробувати вирішити дану ситуацію, повідомивши зацікавлених осіб і документуючи такі спроби. Якщо рішення не знайдене, поведінкові аналітики зобов'язані повідомити про порушення етики відповідним інстанціям (наприклад, роботодавцю, супервізору, куратору, керівному органу, і т.д.).
d) Якщо дана ситуація вимагає передачі звіту до ВАСВ або Ради поведінкових аналітиків України (якщо поведінковий аналітик не є фахівцем рівня BCBA), поведінкові аналітики повинні оформити формальний запит і спрямувати скаргу до ВАСВ (див. також 10.02 «Обов'язок своєчасно відповідати на запити та надавати актуальну інформацію в комісію ВАСВ»).

8.0 ПУБЛІЧНІ ЗАЯВИ

Поведінкові аналітики дотримуються даного Кодексу в публічних висловлюваннях, що стосуються їх професійних послуг, продуктів, публікацій і поведінкового аналізу поведінки як професії. Публічні заяви включають (не обмежуючись наведеними прикладами) наступне: платна або безплатна реклама, брошури та інша друкована продукція, внесення в каталоги, особисті резюме або біографічні дані, інтерв'ю або коментарі для засобів масової інформації, заяви в судових розглядах, лекції та публічні презентації, соціальні мережі та публікації.
8.01 ВІДМОВА ВІД НЕПРАВДИВИХ АБО ТАКИХ, ЩО ВВОДЯТЬ В ОМАНУ, ЗАЯВa) Поведінкові аналітики не роблять неправдивих, оманливих, таких, що заводять на манівці або шахрайських публічних заяв. Поведінкові аналітики зобов'язуються коректно надавати або передавати інформацію, висловлювати власні міркування, а також повідомляти про те, чим займаються, включаючи власні дослідження, практику або інші види власної професійної діяльності чи діяльності організацій, з якими вони пов'язані. Для підтвердження особистої кваліфікації при здійсненні професійної діяльності у сфері поведінкового аналізу, поведінкові аналітики заявляють тільки про освіту, яка була отримана винятково або в основному у сфері аналізу поведінки.b) Поведінкові аналітики не вдаються до видів втручання, які не мають відношення до сфери поведінкового аналізу. Надання послуг поза сферою поведінкового аналізу може здійснюватися лише в контексті освіти (поза сферою прикладного аналізу поведінки), формального тренінгу і за наявності відповідної компетенції. Надання таких послуг має бути чітко відокремлене від практики у сфері поведінкового аналізу і сертифікації ВАСВ з використанням наступного формулювання: «таке втручання не стосується сфери прикладного аналізу поведінки та не має відношення до моїх компетенцій, підтверджених сертифікатом ВАСВ». Ця заява повинна супроводжувати назву та опис всіх видів втручань, які не мають відношення до сфери поведінкового аналізу.c) Поведінкові аналітики не рекламують послуги, що не належать до сфери прикладного аналізу поведінки, в якості послуг у сфері прикладного аналізу поведінки.d) Поведінкові аналітики не можуть виставляти рахунки, квитанції та заявляти інші грошові вимоги за послуги, не пов'язані з прикладним аналізом поведінки, як вимоги компенсації за послуги у сфері поведінкового аналізу.e) Поведінкові аналітики не застосовують послуг, не віднесених до сфери прикладного аналізу поведінки видаючи їх як частину послуг, здійснюваних в рамках супервізійної практики у сфері прикладного аналізу поведінки.
8.02 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬa) Поведінкові аналітики отримують дозвіл на використання матеріалів, захищених авторськими правами або торговельною маркою, згідно з вимогами закону. Це включає цитування тексту з посиланням на торговельну марку або символіку автора, що вказує на приналежність інтелектуальної власності.b) Поведінкові аналітики надають відповідні посилання на авторів інтелектуальної власності під час читання лекцій, проведення семінарів і публічних виступів.
8.03 ЗАЯВИ ІНШИХ ОСІБa) Поведінкові аналітики, які залучають третіх осіб до створення або розміщення публічних заяв на підтримку своєї професійної практики, продуктів або діяльності, несуть професійну відповідальність за подібні заяви.b) Поведінкові аналітики докладають відповідні зусилля для того, щоб запобігти спробам зробити неправдиві заяви стосовно практики поведінкових аналітиків, а також їх професійної або наукової діяльності тими особами, які ними особисто не контролюються (наприклад, працедавцями, видавцями, спонсорами, юридичними особами та представниками друкованих або електронних ЗМІ).c) Якщо поведінкові аналітики дізнаються про обманні заяви, зроблені іншими особами стосовно їх роботи, поведінкові аналітики докладають відповідних зусиль для зміни та виправлення подібних заяв.d) Платна реклама, пов'язана з діяльністю поведінкового аналітика, має бути описана як така, якщо це не стає зрозумілим з контексту.
8.04 ЗАЯВИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇa) Поведінкові аналітики використовують електронні медіа засоби (наприклад, відеозаписи, онлайн курси, соціальні мережі, електронну пошту), вивчаючи та отримуючи знання стосовно безпеки передачі інформації та обмежень електронних засобів зв'язку, згідно з правилами даного Кодексу.b) Поведінкові аналітики не розкривають особисту інформацію про клієнтів, студентів, учасників дослідження або інших набувачів послуг під час проведення лекцій з допомогою електронних медіазасобів, без письмової згоди вказаних осіб.c) Під час проведення лекцій з допомогою медіазасобів, поведінкові аналітики надають конфіденційну інформацію про учасників їх професійної діяльності таким чином, щоб учасника не можна було ідентифікувати, таким чином наступна дискусія не зможе зачепити інтереси учасника і заподіяти йому шкоду.d) Коли поведінкові аналітики надають поради чи коментарі за посередництва публічних лекцій, демонстрацій, радіо чи телепрограм, електронних медіазасобів, опублікованих статей, листування або за допомоги інших медіазасобів, вони вживають розумних заходів перестороги, щоб переконатися в тому, що (1) їх заяви ґрунтуються на літературі та практиці поведінкового аналізу; (2) їх заяви в кожному разі відповідають даному Кодексу; і (3) надані рекомендація чи коментар не є згодою надавати послуги слухачу.
8.05 РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ВІДГУКИ ТА РЕКЛАМАПоведінкові аналітики не вимагають рекомендаційних відгуків від клієнтів, що отримують послуги на даний момент, для публікації на своїх веб сторінках або в інших електронних чи друкованих виданнях. Рекомендаційні відгуки від колишніх клієнтів мають містити примітки про те, чи були вони отримані на прохання або з ініціативи клієнта, включаючи точний опис взаємовідносин між поведінковим аналітиком і автором рекомендаційного відгуку, і згідно з усіма правилами законодавства стосовно інформації, що міститься в рекомендаційному відгуку. Поведінкові аналітики можуть рекламувати свої послуги з допомогою опису видів наданих ними послуг, що мають доказову базу, опису кваліфікації персоналу та об'єктивних даних про результати, котрі були досягнуті або опубліковані, згідно з діючим законодавством.
8.06 ПЕРСОНАЛЬНЕ НАВ'ЯЗУВАННЯ ПОСЛУГПоведінкові аналітики не беруть участі в персональному нав'язуванні послуг, напряму чи через посередників, діючим або потенційним споживачам цих послуг, котрі внаслідок своїх особливих обставин вразливі для неправомірного впливу. Організаційний поведінковий менеджмент або надання послуг для поліпшення продуктивності праці персоналу можуть бути запропоновані корпоративним клієнтам без залежності від їх гаданого фінансового становища.

9.0 ПОВЕДІНКОВІ АНАЛІТИКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ

Поведінкові аналітики планують і проводять дослідження, роблять доповіді про здійснені дослідження у відповідності зі стандартами, прийнятими в науковому співтоваристві, компетентністю і з вимогами етики.

9.01 ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНАМ І ПРАВИЛАМ
Поведінкові аналітики планують і проводять свої дослідження згідно з існуючими законами та правилами професійного регулювання, а також стандартами прикладного аналізу поведінки. Поведінкові аналітики враховують вимоги діючого законодавства, регулювання і ліцензування звітів про дослідження.

9.02 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОБРОСОВІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
a) Поведінкові аналітики починають дослідження тільки після того, як було отримано згоду незалежної експертної комісії.
b) Поведінкові аналітики, що проводять наукові дослідження одночасно з наданням поведінкового втручання, повинні враховувати у своїй роботі як вимоги наукового дослідження, так і вимоги втручання стосовно залучених в процес осіб, які є водночас клієнтами та учасниками дослідження. Якщо наукові та клінічні інтереси суперечать один одному, слід обрати ту сферу інтересів, котра сприяє добробуту клієнта.
c) Поведінкові аналітики проводять дослідження грамотно і з належною турботою про гідність і добробут клієнтів.
d) Поведінкові аналітики планують свої дослідження таким чином, щоб мінімізувати ризик помилкового розуміння результатів дослідження.
e) Дослідники і їх асистенти мають право виконувати тільки ті дії та завдання, виконанню яких вони були навчені та до котрих належним чином підготовлені. Поведінкові аналітики відповідальні за етичну поведінку асистентів та інших осіб, що знаходяться під їх контролем і супервізією.
f) Якщо питання етики залишаються неясними, поведінкові аналітики прагнуть подолати існуючі утруднення завдяки консультаціям з незалежними експертами, зверненням в офіційні наукові інстанції, обговоренням з колегами або використанню інших придатних методів.
g) Поведінкові аналітики можуть проводити самостійні дослідження тільки у випадку, якщо в них є успішний досвід проведення дослідження (наприклад, написання дисертації або реалізації дослідницького проекту) під супервізією досвідченого спеціаліста.
h) Проводячи дослідження, поведінкові аналітики докладають необхідних зусиль, щоб отримати максимальний результат і мінімізувати ризики для клієнтів, учасників дослідження, інших дослідників і причетних осіб.
i) Поведінкові аналітики прагнуть мінімізувати вплив особистісних, фінансових, організаційних, соціальних і політичних факторів, які можуть призвести до невідповідного використання результатів їх досліджень.
j) Якщо поведінкові аналітики дізнаються про невідповідне використання або спотворене розуміння результатів їх дослідження, вони докладають зусиль для того, щоб виправити нерозуміння або неправильне використання результатів дослідження.
k) Поведінкові аналітики уникають конфлікту інтересів при проведенні дослідження.
l) Поведінкові аналітики мінімізують спотворення, привнесені учасниками дослідження або іншими факторами довкілля.

9.03 ІНФОРМОВАНА ЗГОДА
Поведінкові аналітики інформують учасників дослідження, їх законних представників або опікунів про суть здійснюваного дослідження, використовуючи зрозумілі слова і вислови; вони також повідомляють вищезгаданих осіб про те, що їх участь в дослідженні є добровільним і вони можуть відмовитися від участі або перервати її в будь-який момент без жодних неприємних наслідків. Також поведінкові аналітики відповідають на всі інші питання учасників у зв'язку з дослідженням.

9.04 ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕТОДИЧНИХ АБО НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ
a) Поведінкові аналітики не розголошують отриману в ході дослідницької роботи персональну інформацію, що дає змогу ідентифікувати їх клієнтів (як окремих індивідів, так і організації), а також студентів, учасників досліджень та інших набувачів послуг, якщо людина або організація не дали на це свій письмовий дозвіл або якщо немає іншого дозволу, що має юридичну силу.
b) Поведінкові аналітики завжди, коли це можливо, зберігають в таємниці ту частину конфіденційної інформації про учасника, яка може бути використана для ідентифікації особи учасника третіми особами; таким чином обговорення результатів дослідження не допускає заподіяння шкоди учасникам дослідження.

9.05 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поведінкові аналітики інформують учасників про те, що обговорення результатів буде проведене після завершення їх участі в дослідженні.

9.06 ГРАНТИ ТА УКЛАДАННЯ ОГЛЯДІВ ДЛЯ ЖУРНАЛІВ
Поведінкові аналітики, до чиїх обов'язків належить розгляд заявок на отримання грантів або рецензування рукописів, ніколи не проводять дослідження, опис яких міститься в переданих їм заявках і рукописах. Винятком є проведення дослідження з метою відтворення (реплікації) результатів; у цьому випадку поведінкові аналітики надають вичерпне посилання на оригінальне дослідження.

9.07 ПЛАГІАТ
a) Поведінкові аналітики роблять посилання на використані джерела всюди, де це доречно.
b) Поведінкові аналітики не надають уривки, елементи, дані чужих досліджень як свої власні.

9.08 ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВИЗНАННЯ
Поведінкові аналітики визнають внесок інших дослідників у свою роботу, згадуючи їх як співавторів або роблячи зноски у своїй роботі. Вказування авторства та акуратне представлення посилань на публікації сповна відображає наукові та професійні взаємини між спеціалістами, незалежно від їх особистих стосунків. Невеликий внесок іншого дослідника в роботу або публікацію рекомендовано вказувати в зносках або вступній частині публікації.

9.09 ТОЧНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ
a) Поведінкові аналітики не спотворюють даних і не змінюють результати досліджень у своїх публікаціях. Якщо поведінкові аналітики виявляють помилки в опублікованих даних, вони докладають зусиль для виправлення цих помилок, публікуючи коректуру даних, виправлення, примітки або використовуючи інші загальноприйняті форми.
b) Поведінкові аналітики не вилучають ту частину даних, котра може впливати на інтерпретацію результатів і роботи.
c) Поведінкові аналітики не публікують як оригінальне дослідження дані, котрі були оприлюднені раніше. Це не виключає повторної публікації даних, коли вона супроводжується відповідними посиланнями на джерела.
d) Після публікації результатів дослідження, поведінкові аналітики не приховують дані, на підставі яких зроблені їх висновки, від інших компетентних спеціалістів, котрі прагнуть переконатися в результатах дослідження і переслідують тільки такі цілі, за умови, що конфіденційність учасників захищена і юридичні обмеження на передачу даних відсутні.

10.0 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКОВИХ АНАЛІТИКІВ ПЕРЕД ВАСВ**

Поведінкові аналітики повинні дотримуватися цього Кодексу, а також всіх правил і стандартів ВАСВ.

10.01 ТОЧНІСТЬ І ПРАВДИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВАСВ
В заявках і документах поведінкові аналітики надають в комісію ВАСВ тільки точну і перевірену інформацію. В тому випадку, якщо в ВАСВ надана неточна інформація, поведінкові аналітики негайно вносять відповідні виправлення.

10.02 ОБОВ'ЯЗОК СВОЄЧАСНО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТИ І НАДАВАТИ АКТУАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ В КОМІСІЮ ВАСВ
a) Поведінкові аналітики дотримуються строків, встановлених ВАСВ (30 днів) для надання інформації про походження наступних подій, включаючи наведений перелік (але не обмежуючись ним):
b) Про порушення даного Кодексу, дисциплінарні розслідування, юридичні заборони, висунення звинувачень державною установою, третьою особою, що оплачує послуги, навчальним закладом, включаючи випадки, коли суд визнав вину або вина прийнята і справа вирішена за згодою сторін. Процедурна примітка: в тому випадку, якщо вина поведінкового аналітика доведена, і вона прямо стосується його професійної практики як поведінково аналітика і/або загрожує громадському порядку, здоров'ю і безпеці клієнта, поведінковий аналітик не має права претендувати на здавання екзамену або проходження сертифікації, а також ресертифікації протягом трьох (3) років з моменту зняття всіх звинувачень, відбування покарання і закінчення всіх інших обмежень, пов'язаних зі звинуваченням (див. також пункт 1.04 Добросовісність).
c) Про накладання будь-яких стягнень, що мають громадське значення і пов'язаних зі здоров'ям і безпекою фізичних осіб, за умови, що документація (квитанція, ордер, постанова) містить ім'я поведінкового аналітика.
d) Про фізичний або психологічний стан, котрий може завадити здатності поведінкового аналітика компетентно здійснювати професійну діяльність; Про зміну імені, адреси, електронної пошти.

10.03 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ВАСВ
Поведінкові аналітики не присвоюють інтелектуальну власність, що належить ВАСВ і включає (але не обмежується) наступне:
a) логотип ВАСВ, логотип АСS, логотип АСЕ, сертифікати, повноваження і звання, в тому числі торгові марки, знаки обслуговування, реєстраційні знаки та сертифікаційні знаки, приналежні й зареєстровані ВАСВ (що включає, але не обмежується наступним: використання схожих до можливого переплутування знаків, призначених для визначення подання заявки в ВАСВ, сертифікації або реєстрації, а також введення в оману шляхом пред'явлення сертифікату про освіту у сфері АВА замість діючої національної сертифікації).
b) авторські права ВАСВ на всі оригінальні, або похідні від оригінальних матеріали, що включає, але не обмежується наступним: авторські права ВАСВ на стандарти, процедури, керівні принципи, кодекси, аналіз завдань, звіти робочих груп, опитувальники; а також авторські права ВАСВ, що поширюються на всі розроблені ВАСВ тестові й екзаменаційні питання, форми для запису, порядок проведення екзаменів, екзаменаційні форми та форми для підрахунку балів, що являють собою комерційну таємницю ВАСВ, яка перебуває під охороною. Поведінковим аналітикам суворо заборонено розкривати зміст будь-якого екзамену ВАСВ і матеріалів, незалежно від того, яким чином вони взнали його зміст. Поведінкові аналітики негайно повідомляють про підозрілі дії або відомі їм порушення, і/або будь-які інші порушення прав на інтелектуальну власність ВАСВ безпосередньо в ВАСВ. Спроби неофіційного врегулювання (вказані в пункті 7.02c) не приймаються через вимогу даного пункту про негайне інформування ВАСВ.

10.04 ЧЕСНІСТЬ НА ЕКЗАМЕНІ ТА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ
Поведінкові аналітики дотримуються всіх правил ВАСВ, в тому числі тих правил і процедур, котрі визначають акредитовані ВАСВ екзаменаційні центри, адміністратори та повірені. Поведінкові аналітики повинні негайно повідомляти в ВАСВ про можливе шахрайство або інші порушення правил здавання екзамену. Порушення правил здавання екзамену включають (але не обмежуються) наступними ситуаціями: несанкціонований доступ до екзамену ВАСВ або бланків відповідей на питання; копіювання відповідей; дозвіл іншим особам можливості копіювати відповіді; порушення порядку здавання екзамену; фальсифікація інформації, в тому числі даних про освіту або досвід роботи; надання і/або отримання неофіційної або незаконної поради про екзамен ВАСВ або доступу до матеріалів проваджуваного ВАСВ сертифікаційного екзамену до, в ході чи після екзамену. Ця заборона також включає (але не обмежується цим) участь або використання будь-якого сайту або блогу «підготовки до екзамену», що надає несанкціонований доступ до питань сертифікаційного екзамену ВАСВ. Якщо в будь-який момент часу буде виявлено, що претендент чи вже сертифікований спеціаліст використав інформаційні ресурси, котрі можуть заважати проведенню екзамену, або брав участь в їх організації, стосовно спеціаліста можуть бути невідкладно вжиті відповідні заходи, такі як скасування права на сертифікацію, анулювання екзаменаційних балів або інші акції, що скасовують дію сертифікату, яка була отримана з допомогою нелегального доступу до змісту екзаменаційних питань.

10.05 ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ВАСВ ВІДНОСНО СТАНДАРТІВ СУПЕРВІЗІЇ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
Поведінкові аналітики повинні переконатися, що програми навчання (включаючи заходи додаткової освіти), супервізійна практика, тренінг і оцінка спеціалістів RBT, а також супервізія для спеціалістів ВСаВА здійснюються у відповідності з вимогами ВАСВ до такого роду видів діяльності, і прагнути дотримуватися стандартів, визначених ВАСВ (див. також розділ 5.0 «Поведінковий аналітик як супервізор»).

10.06 ВИВЧЕННЯ ДІЙСНОГО КОДЕКСУ
Поведінкові аналітики зобов'язані ознайомитися з положеннями даного Кодексу та інших застосовуваних кодексів етики, включаючи (але не обмежуючись ними) визначені ліцензією вимоги до здійснення етичної практики, і застосовувати етичні принципи у своїй роботі. Недостатнє знання положень даного Кодексу або невірна їх інтерпретація не виправдовує порушень етики.

10.07 ПРОТИДІЯ НЕВІРНОМУ НАДАННЮ ІНФОРМАЦІЇ НЕСЕРТИФІКОВАНИМИ ОСОБАМИ
Поведінкові аналітики повинні інформувати ВАСВ і ліцензійні комісії про несертифікованих (і, у відповідних випад- ках, незареєстрованих) практикуючих спеціалістів, якщо ці спеціалісти надають неправдиву інформацію про свій статус (наявність у них сертифікату ВАСВ або ліцензії).

ПРИМІТКИ:
* Кодекс етики та професійної відповідальності поведінкових аналітиків був розроблений сертифікаційною комісією BACB (https://www.bacb.com/), через що пункти 5.0 "Поведінковий аналітик як супервізор" та 10.0 "Від повідальність поведінкових аналітиків перед BACB" стосуються лише сертифікованих поведінкових аналітиків, які склали міжнародний екзамен та отримали ступінь MA, BCBA. Якщо кодекс професійної етики порушується фахів цями даного рівня, необхідно надіслати звернення до комісії BACB. Також просимо повідомляти про порушення місцеві організації, такі,як Громадська Спілка «Рада поведінкових аналітиків України».
** На сьогоднішній день робота над адаптацією Кодексу етики та професійної відповідальності поведінкових аналітиків, а також розробка документів, які матимуть вплив на роботу поведінкових аналітиків і будуть закріплені на рівні законодавства України, триває. Інформування про зміни можна побачити на офіційному сайті Ради по ведінкових аналітиків України www.cbaukraine.com, а також на нашій сторінці у facebook www.facebook.com/ukraine. cba

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration